skip to Main Content

ฟอร์แคร์ CSR 2019 “ปลูกปะการังฟื้นฟูระบบนิเวศ ทะเลไทย”

ระบบนิเวศทางทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ จาก สถานการณ์ โลกร้อน ทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆพื้นที่และในช่วงที่ผ่านมาทะเลอ่าวไทยทั้งหมดได้มี กระแสน้ำอุ่นไหลเข้ามาในพื้นที่ อ่าวไทย ทำให้อุณหภูมิทะเลแถวอ่าวไทยอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศา เป็นผลให้ สิ่งมีชีวิต ต่างๆได้รับผลกระทบรวมทั้งแนวปะการังของไทยด้วย

บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัดตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศแนวปะการังจึงจัดกิจกรรม นำโดยคุณภิรมณ ชูประภาวรรณ, คุณรวมวดี เลขะกุล กรรมการบริหาร และพนักงาน ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครบ้านดินไทยจัดกิจกรรมอาสาเพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเลไทย ด้วยการสร้างบ้านให้กับปลา และยังเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติให้แก่พนักงาน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลท้องทะเลอ่าวไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

ระบบนิเวศทางทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ จาก สถานการณ์ โลกร้อน ทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆพื้นที่และในช่วงที่ผ่านมาทะเลอ่าวไทยทั้งหมดได้มี กระแสน้ำอุ่นไหลเข้ามาในพื้นที่ อ่าวไทย ทำให้อุณหภูมิทะเลแถวอ่าวไทยอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศา เป็นผลให้ สิ่งมีชีวิต ต่างๆได้รับผลกระทบรวมทั้งแนวปะการังของไทยด้วย

บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัดตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศแนวปะการังจึงจัดกิจกรรม นำโดยคุณภิรมณ ชูประภาวรรณ, คุณรวมวดี เลขะกุล กรรมการบริหาร และพนักงาน ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครบ้านดินไทยจัดกิจกรรมอาสาเพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเลไทย ด้วยการสร้างบ้านให้กับปลา และยังเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติให้แก่พนักงาน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลท้องทะเลอ่าวไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

This Post Has 0 Comments

ใส่ความเห็น

Back To Top