skip to Main Content

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน

ประกาศการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน

ประกาศสําหรับกลุ่มบริษัทในเครือ ฟอร์แคร์

ฉบับที่ 002/2565

เรื่อง ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน

เพื่อให้ บริษัทในเครือ ฟอร์แคร์สามารถดําเนินกระบวนการสมัครงานของท่านได้ กรุณาศึกษานโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลการสมัครแก่บริษัท ทั้งนี้บริษัทรับประกัน
จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผลในระหว่างกระบวนการรับสมัครของบริษัท

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้สมัครงานจากท่านโดยตรงตามข้อมูลในใบสมัครงาน
ประวัติย่อ (Resume/CV) การสนทนาหรือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือ VDO Call หรืออาจได้รับจาก
บุคคลอื่นที่ท่านระบุให้บริษัทสามารถติดต่อ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวท่าน ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลคุณสมบัติการศึกษา ประวัติการทํางาน รวมถึงข้อมูล
ความสนใจหรือทักษะอื่นๆของท่าน

2. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านผู้สมัครงาน อาจเก็บรวบรวม ใช้ ส่งต่อหรือเปิดเผยโดยบริษัท
2.1 เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตนรวมถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆที่ให้แก่
บริษัท การประเมินความเหมาะสมของท่านในตําแหน่งงานที่สมัคร รวมถึงการติดต่อประสานงาน
ระหว่างกระบวนการรับสมัคร
2.2 เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการใบสมัครของท่านในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทในเครืออาจ
มีตําแหน่งงานที่ว่างและเหมาะสมกับท่านในอนาคต

3. การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในกรณีที่จําเป็นบริษัทอาจต้องเปิดเผยและหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก
ดังนี้ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกระบวนการรับสมัครงานได้อย่างสมบูรณ์
3.1 บริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นที่มีความเกี่ยวพันกับบริษัทที่อาจมีตําแหน่งงานที่เหมาะสมกับท่าน
3.2 ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติหรือผู้ให้บริการภายนอกเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับสมัครงานของ
บริษัท
3.3 บุคคลภายนอกอื่นที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่
บุคคลดังกล่าว

4. ระยะเวลาการเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านผู้สมัครให้ไว้ใน ระยะเวลา 3 เดือน
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การสมัครงานเท่านั้น หรือบริษัทว่าจ้างให้ท่านเป็นพนักงานของบริษัทบริษัทขอสงวน
สิทธิในการเก็บรวมรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านไว้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้างงาน

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 สิทธิในการขอเข้าถึง ขอสําเนาคืน ขอให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
5.2 สิทธิขอคัดค้านการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผย
5.3 สิทธิขอให้ดําเนินการลบ หรือทําลายข้อมูล หรือให้ทําลายเอกสารที่ท่าน ให้แก่บริษัทเมื่อหมดความ
จําเป็น

6. การติดต่อบริษัท

ท่านสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ฟอร์แคร์ จํากัด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่168
ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เบอร์โทร 02-171-1397
อีเมล์[email protected]

Back To Top