skip to Main Content
Delicare Ice Cream Mix
Delicare Ice Cream Mix

MILK BASED
ICE CREAM MIX

เดลิแคร์ ครีมนมไอศกรีม : ครีมนมใช้ได้อเนกประสงค์

SWEET, CREAMY & MILKY-RICH

หวาน มัน หอมกลิ่นนม

MAKE YOUR HOT COFFEE WELL ROUNDED CREAMY DELICIOUS

ช่วยให้กาแฟ หวานมัน กลมกล่อม

READY & EASY TO USE FOR MAKING SOFT SERVE ICE CREAM, BINGSU, KAKIGORI

สูตรพิเศษสำหรับไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟ บิงซู / คากิโกริ

REDUCED STOCKS

ลดความยุ่งยาก ในการสั่งสต๊อกสินค้า

EASY-TO-USE & RECLOSABLE

ใช้จากกล่องได้ทันที กล่องถือจับได้ เทใช้สะดวก

CONVENIENT & QUICK PREPARATION

ไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมส่วนผสม ทุกวัน มีเวลาในการขายมากขึ้น

MILK BASED
ICE CREAM MIX

เดลิแคร์ ครีมนมไอศกรีม : ครีมนมใช้ได้อเนกประสงค์

SWEET, CREAMY & MILKY-RICH

หวาน มัน หอมกลิ่นนม

MAKE YOUR HOT COFFEE WELL ROUNDED CREAMY DELICIOUS

ช่วยให้กาแฟ หวานมัน กลมกล่อม

READY & EASY TO USE FOR MAKING SOFT SERVE ICE CREAM, BINGSU, KAKIGORI

สูตรพิเศษสำหรับไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟ บิงซู / คากิโกริ

REDUCED STOCKS

ลดความยุ่งยาก ในการสั่งสต๊อกสินค้า

EASY-TO-USE & RECLOSABLE

ใช้จากกล่องได้ทันที กล่องถือจับได้ เทใช้สะดวก

CONVENIENT & QUICK PREPARATION

ไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมส่วนผสม ทุกวัน มีเวลาในการขายมากขึ้น

HOW
TO BUY

หาซื้อได้ที่

4Care

BUY FROM 4CARE

ONLINE SHOPPING

Back To Top