skip to Main Content

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับคู่ค้า คู่สัญญาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สําหรับคู่ค้า คู่สัญญาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสําหรับกลุ่มบริษัทในเครือ ฟอร์แคร์
ฉบับที่ 004/2565

เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับคู่ค้า คู่สัญญาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทในเครือฟอร์แคร์ตามเอกสารแนบท้ายนี้ (รวมเรียกว่า “เรา”) ให้ความสําคัญ เป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า คู่สัญญาและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมเรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กําหนดแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทราบรายละเอียดการดําเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า“การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
1.1. ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตน เช่น ชื่อนามสกุล เลขที่และข้อมูลบนบัตรประชาชน รูปถ่าย และข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในการระบุตัวตน
1.2. ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ เช่น ข้อมูลนามบัตร ชื่อนามสกุล ตําแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ที่ทํางานบัญชีการใช้งาน LINE ID
1.3. เมื่อท่านเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของเรา ที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (“กล้อง CCTV”) เราอาจเก็บภาพของท่านจากกล้อง CCTV ทั้งนี้ เราไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านทางกล้อง CCTV และเราจะติดป้ายแจ้งให้
ท่านทราบว่ามีการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณพื้นที่ของเรา
1.4. ข้อมูลทางการเงินและธุรกิจเช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลการทําธุรกรรม รายละเอียดราคาและผลิตภัณฑ์เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
2.1. เรามีวัตถุประสงค์ที่จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอยู่บนฐานทางกฎหมาย ดังนี้

     2.1.1. เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญานั้น เช่น การตรวจสอบคู่สัญญา การบริหารสัญญา การจัดทําสัญญารวมทั้งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามสัญญาการชําระค่าสินค้าและค่าบริการ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     2.1.2. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของเราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กฎหมายภาษีอากรกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

     2.1.3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่เรา เพื่อให้สมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     2.1.4. เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

     2.1.5. เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อ
ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

2.2. ในกรณีที่เรามีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติตามกฎหมาย หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่เรา เราอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือดําเนินการตามคําขอเพื่อเข้าทําสัญญา หรือเราอาจมีความรับผิดตามกฎหมาย หรืออาจมีผลกระทบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเท่านั้น ในกรณีที่เรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เราจะดําเนินการแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราโดยตรง เช่นการแลกเปลี่ยนนามบัตร การให้ข้อมูลเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าทําสัญญา เป็นต้น รวมถึง เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ตัวแทนขายในกลุ่มธุรกิจอื่นของ บริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบริษัทในกลุ่มในเครือของ บริษัทฯ ลูกค้าหรือตัวแทนของ บริษัทฯซึ่งเป็นผู้แนะนํา

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กําหนด และตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดให้แก่บุคคลและหน่วยงานดังนี้

5.1 บริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือฟอร์แคร์ จํากัด ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงานลูกจ้าง และ/หรือบุคลากรภายในของบริษัทดังกล่าวเท่าที่เกี่ยวข้อง และตามความจําเป็นเพื่อการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.2 คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายหรือว่าจ้างให้ทําหน้าที่บริหารจัดการ/ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ ในการให้บริการต่าง ๆ เช่น การให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการบันทึกข้อมูล บริการชําระเงิน บริการรับส่งไปรษณีย์ บริการรับส่งพัสดุหรือบริการอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรือเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

5.3 ที่ปรึกษาอาทิ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นใด ทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ เป็นต้น

5.4 หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กํากับดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด และศาล เป็นต้น

5.5 บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด ที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ

5.6 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดําเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กําหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกําหนดให้กระทําได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกําหนดว่าต้องได้รับความยินยอม
จากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อน

5.7 เราอาจมีความจําเป็นต้องดําเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เช่น การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud) บริษัทจะตรวจสอบให้เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐานของกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทย

6. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมสูญหายโดยอุบัติเหตุ หรือถูกเข้าถึง เปิดเผย หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยมิชอบหรือโดยปราศจากอํานาจเราจะจํากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งการเข้าถึงโดยพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือบุคคลที่สามเราจะอนุญาตเฉพาะบุคคลที่มีความจําเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตน ในกรณีที่บุคคลที่สามทําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะกํากับดูแลให้บุคคลที่สามประมวลผลตามคําสั่งของเราอย่าง
เหมาะสม

7. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นระยะเวลาเท่าที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่กําหนดไว้ในหนังสือฉบับนี้ โดยระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจขึ้นอยู่กับ ความจําเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อท่าน ความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ อายุความตามกฎหมายเพื่อก่อตั้งปฏิบัติ หรือใช้สิทธิตามกฎหมายต่างๆ เป็นต้นเมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือเราไม่มีสิทธิหรือฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดําเนินการลบหรือทําลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
8.1 ตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนด ท่านมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

     8.1.1 ขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจํากัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

     8.1.2 ขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     8.1.3 ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดไปยังบุคคลอื่น

     8.1.4 คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

     8.1.5 ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

     8.1.6 ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้

     8.1.7 ร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดําเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

     8.1.8 ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9. รายละเอียดการติดต่อ
กรณีที่ท่านมีคําถามเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางดังนี้
9.1 กรณีติดต่อบริษัท ฟอร์แคร์ จํากัด ที่อยู่ 168ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510, โทร 02-171-1397, Email : [email protected]
9.2 กรณีติดต่อบริษัทในเครือ สถานที่ติดต่อตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย หนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

บริษัทในเครือกิจการและผู้ควบคุมข้อมูล

บริษัทและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่และวิธีติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ฟอร์แคร์ เอ็กซ์ จำกัด

168 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร: 02-171-1394-96

บริษัท ฟอร์แคร์ อินโน จำกัด

168 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร: 02-171-1394-96

บริษัท ฟอร์แคร์  จำกัด

168 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร: 02-171-1397

บริษัท อินโนเวทีฟ เนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

168 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร: 02-171-1398

Back To Top