skip to Main Content

โปรตีนผงจากถั่วลันเตา 100%

Inulin Powder from Chicory Root

พรีไบโอติก ใยอาหารละลายน้ำได้ อินนูลิน สกัดจากรากชิโครีธรรมชาติ ​

โปรตีนผงจากถั่วลันเตา 100%

Inulin Powder from
Chicory Root

พรีไบโอติก ใยอาหารละลายน้ำได้ อินนูลิน สกัดจากรากชิโครีธรรมชาติ ​

Back To Top