fbpx

นโยบายทางธุรกิจ

(BUSINESS POLICY)

นโยบายการคืนเงิน

บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

1.กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า

2.กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ

นโยบายการคืนสินค้า
ลูกค้าสามารถคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ สินค้ายังไม่ได้ใช้งาน ป้ายสินค้าต้องไม่หลุดออกจากตัวสินค้าหรือเสียหาย และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมรวมทั้งบรรจุภัณฑ์  พร้อมทั้งระบุหมายเลขการสั่งซื้อ หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าแล้วจะตรวจเช็คสินค้าเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

เงื่อนไขการคืนสินค้า
ทางบริษัทรับคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

 1. สินค้าชำรุดจากการจัดส่ง
 2. สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ บางส่วนของสินค้าสูญหาย สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้
 3. หากสินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขของการส่งคืนสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนสินค้า
 4. กรณีสินค้าถูกตีกลับจากการปฏิเสธการรับสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจัดส่งสินค้า และทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้าตามระยะเงื่อนไขการคืนสินค้า
 5. ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การก่อการร้าย การชุมนุมทางการเมือง ฯลฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจัดส่งสินค้า และทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า
 6. สถานที่ส่งคืนสินค้า ต้องเป็นไปตามที่ระบุช่องทางการคืนเท่านั้น ไม่สามารถคืนตามช่องทางอื่น หรือร้านสาขาที่ร่วมรายการได้

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ
ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการโทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด (02 171 1394 – 97) เท่านั้น และจะไม่รับทราบหรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใด เช่น ผ่านทางอีเมล

ในกรณีที่สินค้าที่เกี่ยวข้องได้รับการบรรจุหรือจัดส่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ แต่หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ท่านยังสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตามนโยบายการคืนสินค้าภายใน 7 วัน

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 1. Cut off 15:00 น. ของวันสำหรับจัดส่งวันรุ่งขึ้น
 2. รอบจัดส่งขึ้นอยู่กับพื้นที่มูลค่าของสินค้า
  2.1 ทุกคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท จะจัดส่งผ่านขนส่งเอกชนภายใน 3 วันทำการ
  2.2 กรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งซื้อเกิน 1,500 บาท ฟอร์แคร์ จะจัดส่งเองตามรอบขนส่งของทางบริษัท
  2.3 ต่างจังหวัดสั่งซื้อเกิน 1,500 บาท จะจัดส่งทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี
  2.4 กรณีเร่งด่วน จะจัดส่งผ่านบริษัทเอกชนภายใน 3 วัน
Scroll to Top